A falta d’acord entre les parts, els treballadors autònoms i les PIMES que siguin arrendatàries de locals de negocis i compleixin determinats requisits, podran sol·licitar una reducció temporal de la renta o una moratòria en el pagament de la mateixa en els següents casos:

  • Que la persona arrendadora sigui una empresa, entitat pública o gran tenidor (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans -excloent garatges i trasters- o una superfície construïda de més de 1.500 m2
  • Que la sol·licitud de les mesures es realitzi abans del 31 de gener de 2021.

La persona arrendatària podrà escollir entre alguna de les dues mesures:

  • Reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat per el RD 926/2020 de 25 d’octubre i de les seves prorrogues, i podrà estendre’s a les mensualitats següents fins un màxim de 4 mesos.
  • Moratòria en el pagament de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel RD 926/2020 de 25 d’octubre i de les seves prorrogues, i podrà estendre’s a les mensualitats següents fins un màxim de 4 mesos. La renda s’aplaçarà sense penalització i no es meritaran interessos a partir del mes següent en què es decideixi la mesura. El pagament aplaçat es podrà realitzar durant un període de 2 anys des de la finalització de la moratòria mentre segueixi vigent el contracte d’arrendament, repartint-se els imports aplaçats de manera proporcional al llarg del període.

Les mesures es determinen sobre la renda però no sobre de despeses de manteniment o d’un altre tipus.

La sol·licitud de l’arrendatària haurà de ser resposta en un termini màxim de 7 dies hàbils per l’arrendadora. A partir de la següent mensualitat a la finalització d’aquest termini s’aplicarà automàticament la mesura elegida per l’arrendador entre les dues descrites i, en cas de no respondre la sol·licitud, s’aplicarà la mesura sol·licitada per l’arrendatari.

En cas que l’arrendador no sigui empresa, entitat pública o gran tenidor, l’arrendatari podrà sol·licitar, abans del 31 de gener de 2021, l’aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renta, sempre que l’aplaçament o rebaixa de la renda no s’hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari. En aquest sentit, les parts podran disposar parcial o totalment de la fiança que podrà servir pel pagament total o parcial d’alguna de les mensualitats de la renta. En aquest cas, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança satisfeta en el termini d‘1 any des de la celebració de l’acord o, en el termini que resti de la vigència del contracte si la mateixa  és inferior a un any.

Requisits d’arrendataris treballadors autònoms i PYMES per acollir-se a les mesures descrites

En el cas de contracte d’arrendament d’immoble afectat a l’activitat econòmica desenvolupada pel treballador autònom caldrà que el mateix estigui  afiliat i en situació d’alta en la data de declaració d’estat d’alarma del RD 926/2020 de 25 d’octubre, al Règim Especial de la SS dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o en Règim de la Seguretat Social dels Treballadors del mar, o en el seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA. En relació al contracte d’arrendament d’immoble afectat a l’activitat econòmica desenvolupada per la PYME caldrà que no es superin els límits establerts a l’article 257.1 LSC. (que durant dos exercís consecutius compleixin dos de les següents circumstàncies: que l’actiu no superi els 4M€, que la xifra anual de negocis no superi els 8M€ o que el nombre mitjà de treballadors no sigui superior a 50).

En ambdós casos caldrà que es compleixin els següents requisits:

  • Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma del RD 926/2020 de 25 d’octubre o d’ordres dictades per autoritats competents a l’empara del RD 926/2020.
  • Que s’hagi vist reduïda la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’aplaçament o reducció de la renda en almenys un 75% en relació amb la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany el mes referit a l’any anterior.

Les mesures descrites no seran aplicables a aquelles persones arrendadores en concurs de creditors o bé a aquelles que com a conseqüència de l’aplicació de les mesures previstes es trobin en situació o probabilitat d’insolvència imminent o actual.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

17 − seis =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.